Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

İDARİ DAVALAR SERVİSİ SORU VE CEVAPLARI

 • İdare Mahkemeleri hangi davalara bakar?

Yasalarla başka yargı yerlerinin görev alanına girmeyen yönetsel uyuşmazlıklara karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarına bakar.

 • İdare Mahkemelerinde açılacak davalarda dava açma süresi nedir?

Dava açma süresi kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde İdare Mahkemelerinde 60 gündür. Bu süre idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar.

 • İdari Mahkemelerde açılacak davalarda,dava dilekçeleri hangi mercilere nasıl verilir?

Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak İdare Mahkemesi Başkanlığı’na,İdari Mahkemesi bulunmayan hallerde İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere Asliye Hukuk Mahkemesine verilir.

 • İdari Mahkemelerin kararları temyiz edilebilir mi? Temyiz süresi kaç gündür.?

İdare Mahkemelerinin nihai kararları Danıştay’da temyiz edilebilir.Temyiz süresi tebliğ tarihini izleyen 30 gündür.

 • Danıştay Dava Dairelerinin temyiz üzerine verdikleri kararlara karşı hangi sürede karar düzeltme talebinde bulunulur.?

Danıştay Dava Dairelerinin temyiz üzerine verdikleri karar hakkında tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde karar düzeltilmesi isteminde bulunabilir.

SİCİL SERVİSİ SORU VE CEVAPLARI

Devlet Memurlarının Mal Bildirim süreleriyle ilgili Genel Bilgiler

                Sonu 0 ve 5 ile biten yıllara Genel Beyan; ayrıca memurun net aylığının 5 katı tutarında mal edinimi olması halinde 30 gün içinde ek beyanda bulunması gerekmektedir.

 • Veraset yoluyla edindiğim; ancak bedeli maaşımın net 5 katını aşmayan taşınmaz mal ile ilgili beyanda bulunmam gerekir mi ?

                Edinilen Gayri Menkullerin değeri ne olursa olsun Mal Bildiriminde bulunması gerekmektedir.

 • Görevinden istifa eden Devlet Memurları mal bildiriminde bulunmak zorunda mıdır ?

                3628  Sayılı yasanın 6.Maddesinin 1.bendinde “Görevin sona ermesi halinde,ayrılma tarihinden itibaren 1 ay içinde “ mal bildiriminde bulunması gerektiğini belirttiğinden; mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.

 • Devlet Memurları kendileri haricinde, başka kimlerle ilgili mal bildiriminde bulunmak zorundadır?

                Devlet Memurları; Eşleri ve Velayetleri altındaki çocukları ile ilgili Mal Bildiriminde bulunması gerekmektedir.

 • Merak Ettiğim bir Devlet Memurunun Mal Beyanındaki Mallarını öğrenebilir miyiz?

                3628 Sayılı Yasanın 9.Maddesine göre; Mal Bildirimleri kişinin özel dosyasında saklanır,bildirimlerin içeriği hakkında,20 madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz, bilgi verilemez, ayrıca mal bildirimindeki kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunamaz.

 • Mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar; kendi bildirimleri hakkında açıklamada bulunabilir mi?

                3628 sayılı yasada bu konuda herhangi bir düzenleme ve kısıtlama bulunmamaktadır.

 • Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunanlar ne kadar ceza verilir?

                Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde gerçeğe aykırı bildiriminde bulunanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

 EMEKLİLİK SERVİSİ  SORU VE CEVAPLARI

 • Ücretsiz izinde geçen süreler nasıl borçlandırılır?

                5434 sayılı Kanunun ek 72. maddesi gereğince ücretsiz izin kullanırken aylık olarak taksitler halinde veya ücretsiz izinin bitiminde defaten yatırılır.

 • 03.07.1994 – 03.05.1995 tarihleri arasında kullanmış olduğum ücretsiz izinde geçen süreler borçlanılabilir mi?

                Geçmiş yıllarda kullanılan ücretsiz izinler 4905 sayılı Kanun gereğince emekliliğe 6 ay kalana kadar defaten ödenebilir.

 • S.S.K.ya tabi olarak geçen süreler nasıl birleştirilir?

                Dilekçe ve nüfus cüzdan örneği ile müracaat edilmesi halinde Defterdarlığımız Personel Müdürlüğünce birleştirme yapılacaktır.

 • Vefat eden Memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması için ne yapılması gerekmektedir?

                Dul ve yetimler dilekçe, nüfus cüzdan örneği, 3’er adet fotoğraf, kimlik araştırma belgesi, emekli kesenek fişleri, 18 yaşından büyük çocuklar için okul idaresinden alınacak öğrenci belgesiyle Defterdarlığımız Personel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • Askerlikte geçen sürelerimi borçlanmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?

                Borçlanma talebine ilişkin dilekçeyle Defterdarlığımız Personel Müdürlüğüne müracaat etmesi yeterlidir.

 • İstifa eden Memurlar Emekli Sandığına tabi olarak isteğe bağlı prim ödeyebilir mi?

                5434 sayılı Kanunun 12. maddesine 5234 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince, Emekli Sandığına tabii olarak (Askerlik Borçlanması, ücretsiz izinde geçen süreler, fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi zammı, diğer hizmet borçlanması hariç) 10 yıl prim ödeyenler görevden çekildikleri tarihi takip eden 6 ay içinde T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri halinde isteğe bağlı prim ödeyebilirler.

 • 18 yaş öncesi geçen sigortalı süreler emeklilik hizmetinden sayılır mı?

                2829 sayılı kanun gereğince 01.04.1981 tarihinden sonra 18 yaş altında geçen süreler emekliliğe tabi hizmetten sayılmaz.

 • 10.07.1987 tarihinde göreve başladım 15.06.1964 doğumlu bayan memurum; ne zaman emekli olabilirim?

                5434 sayılı Kanunun 205. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte (23.05.2002) ilgilinin 14 yıl 7 ay 23 gün hizmeti bulunduğundan anılan Kanunun 205. maddesinin (f) fıkrası gereğince 20 hizmet yılını ve 44 yaşını doldurduğu tarihte emeklilik talebinde bulunabilir.

ATAMA SERVİSİ SORU VE CEVAPLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Samsun Defterdarlığı Personeliyim iliniz defterdarlığına naklen atanmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim?

Defterdarlığımıza naklen atanmak isteyen personel, ek’te bulunan formu doldurarak müracaat edebilir.

Naklen Atanma Talep Formu (Not: Kurumlar arası atanma başvurusu içinde aynı form kullanılabilir.)

Daireler arası geçiş başvurusu için Daireler arası Atanma Talep Formu doldurularak başvurulur.

 • Kurumlararası geçiş yapmak istiyorum atanabileceğim ünvanlar ve atanma şartları nelerdir?

                    Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin “Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine ilişkin Usul ve Esasların 40. maddesi gereğince …..Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen (Harita veya Kadastro Teknisyeni dahil), Mütercim, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı,  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlar; Bakanlık iznine istinaden aynı unvanla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık teşkilatına naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında, Bakanlığa kurumlararası naklen atama yapılamaz.

(2) Genel şartlar:

a) Askerlik hariç  en az iki, en fazla on iki yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabipleri için kırk yaşını, Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri için otuz beş yaşını geçmemiş olmak,

c) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

ç) Adli veya idari bir ceza almamış olmak.

(3) Özel şartlar:

a) Eğitim Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) Eğitim Fakültesinden mezun olmak,

2) En az üç yıl Eğitim Uzmanı unvanında görev yapmış olmak,

b) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

c) Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarına atanabilmek için; meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Askerliğini komando olarak yapmış olmak (erkekler için),

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıyor olmak,

d) Mütercim (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yabancı dillere ilişkin Mütercim-Tercümanlık, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat veya Öğretmenlik lisans programlarından mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan KPDS veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az doksan puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, şartları aranır.

(4) (Ek:RG-3/4/2008-26836) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapmakta iken başka kurumlara naklen atananlar, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) adli veya idari bir ceza almamış olmak şartıyla kadro ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkta görev yaptığı unvanlara naklen atanabilirler

(5) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici ile bu Yönetmeliğin İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler Grubunda ve unvan değişikliğine tabi unvanlarında bulunanlar, adli veya idari bir ceza almamış olmaları halinde aynı unvanla Bakanlığa naklen atanabilirler. Devlet Gelir Uzmanlarından, tabi oldukları yönetmelik hükümlerine göre yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra bu unvanda beş yıl hizmeti bulunanlar, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü unvanına atanabilirler.

(6)  İstifaen görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) memur olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık iznine istinaden açıktan atama prosedürü çerçevesinde yeniden atanmaları mümkündür.

 • Kurumunuz Fatih Malmüdürlüğünde görev yapmakta iken 07.01.2006 tarihinde istifaen görevimden ayrıldım. Tekrar göreve başlamak için kaç yıl sonra müracaat etmem gerekiyor?

                Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin “Tekrar Görev Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 40. maddesinin (6) numaralı bendi gereğince;  İstifaen görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) memur olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık iznine istinaden açıktan atama prosedürü çerçevesinde yeniden atanmaları mümkündür.

 • Milli Eğitim Bakanlığında Memur olarak çalışıyorum. 13 yıl hizmetim var. Lise mezunuyum. Kurumunuza atanabilir miyim?

                            Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin “Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine ilişkin Usul ve Esasların 40. maddesi gereğince; askerlik hariç en az 2, en fazla 12 yıl hizmetinizin ve meslekle ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenim bitirmiş olmanız gerekmektedir.

 • KPSS sınavını kazandım ve kurumunuza yerleştirmem yapıldı. Ne zaman başlamam gerekiyor?

                         Bakanlığımızca ilimize yerleştirme işleminiz yapıldıktan sonra kadro servisimizce tahsil durumu da göz önünde bulundurularak kadro ayarlandıktan sonra Valilik Makamından 657 S.D.M.K.nun ilgili hükümleri gereğince onay alınır. Memurun ikamet adresi itibariyle atandığı yer belirtilerek tebligat yapılır. İlgilinin göreve başlaması istenir.

 • KPSS sınavını kazandım ve kurumunuza yerleştirmem yapıldı. Ne zaman başlamam gerekiyor?                              Bakanlığımızca ilimize yerleştirme işleminiz yapıldıktan sonra kadro servisimizce tahsil durumu da göz önünde bulundurularak kadro ayarlandıktan sonra Valilik Makamından 657 S.D.M.K.nun ilgili hükümleri gereğince onay alınır. Memurun ikamet adresi itibariyle atandığı yer belirtilerek tebligat yapılır. İlgilinin göreve başlaması istenir.    
 • KPSS sınavını kazandım ve kurumunuza yerleştirmem yapıldı. Ne zaman başlamam gerekiyor?

                         Bakanlığımızca ilimize yerleştirme işleminiz yapıldıktan sonra kadro servisimizce tahsil durumu da göz önünde bulundurularak kadro ayarlandıktan sonra Valilik Makamından 657 S.D.M.K.nun ilgili hükümleri gereğince onay alınır. Memurun ikamet adresi itibariyle atandığı yer belirtilerek tebligat yapılır. İlgilinin göreve başlaması istenir.

 • İliniz Defterdarlığına açıktan atamam yapıldı. (KPSS sonucuna göre) Onayınızı 06.01.2006 tarihinde tebellüğ ettim. İkamet adresim başka ilde. Kaç gün sonra işe başlamam gerekir?

                        657 S.D.M.K.nun 62.maddesinin (b) bendi gereğince başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü  içerisinde işe başlamak zorundadırlar. (Göreve başlamanız 21.06.2006 olacaktır.)

 • İliniz Defterdarlığına açıktan atamam yapıldı. (KPSS sonucuna göre) Onayınızı 06.01.2006 tarihinde tebellüğ ettim. İkamet adresim aynı ilde. Ne zaman işe başlamam gerekiyor?

                       657 S.D.M.K.nun 62. maddesinin (a) bendi gereğince, aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü göreve başlamak zorundadırlar. (Göreve başlamanız 07.01.2006 olacaktır.)

 • Çatalca Malmüdürlüğünde Memur olarak görev yapmaktayım. Unvanımın Veznedar olarak değişikliğini istiyorum. Kime müracaat etmem gerekiyor?

                         Devlet Memuru her türlü müracaatını bir dilekçe ile görev yaptığı daireye bildirir. Daireniz de söz konusu talebinizi bir yazı ekinde Defterdarlığımıza gönderir. Boş kadro durumuna göre unvan değişikliği  talebiniz değerlendirilerek, sonucu da tarafınıza tebliği için dairenize yazılır.

 • 4 yıllık yüksek okul mezunuyum. 10 yıl hizmetim var. 657 sayılı S.D.M.K.nun 68-B maddesi gereğince 3. dereceli Memur kadrosuna atanabilir miyim?

                          190 sayılı K.H.K. ile 3. dereceli memur kadrosu ihdas edilemediği için atanamazsınız.

PASAPORT, KİMLİK VE DİĞER İŞLEMLER İLE İLGİLİ SORU  VE  CEVAPLAR

 • Memuriyet kimliğinin kaybedilmesi veya çalınması durumunda yeni kimlik düzenlenebilmesi için ne yapılması gerekir?

                Memuriyet kimliğini kaybeden ya da çaldıran personel bu olayın vuku bulduğu yeri ve tarihi belirten bir dilekçeyle ve Maliye Bakanlığı Personeli Kimlik İsteme Formu ile yeniden kimlik talebinde bulunabilecek, kaçıncı defa kimlik istediğini de formda ayrıca belirtecektir. Ayrıca kaybedilen veya çaldırılan kimlik için gazete ilanı ve karakol başvurusuna gerek bulunmamaktadır.

 • Unvanı veya birimi değişen personel memuriyet kimliğini değiştirmesi için ne yapmalıdır?

                Unvanı veya birimi değişen personel, yeni unvanına veya birimine başlamasına müteakip eski kimliğini eklemek suretiyle Maliye Bakanlığı Personeli Kimlik İstem Formuyla yeniden kimlik talebinde bulunabilmektedir.

 • Hususi Damgalı Pasaport kimlere ve kaçıncı dereceli kadroda bulunan personele verilmektedir?

                Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Bağlı ve İlgili Kuruluşlarında birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolarda bulunan personel ile, bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olanlara, yukarıda sayılanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve reşit olup hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

 • Hususi Damgalı Pasaport almak için ilk başvuru nereye ve nasıl yapılır?

                Hususi Damgalı Pasaport talebinde bulunacak personel halen görevde ise , dairenin üst yazısı ekinde;

a) Pasaport Başvuru Formu (form için fotoğraf gereklidir)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ile Personel Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

* Emekli veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanlar, bir dilekçe ile Personel Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

                Emeklilik ve çekilme sebebiyle vazifelerinden ayrılmış olanlar vazifelerinden ayrıldıkları tarihteki kadro derecesini ve unvanını belirten belge için nereye müracaat edecek ve bu belgeyi kim düzenleyecektir?

                Emeklilik ve çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanların kadro derecesini unvanını belirten belgenin;

a) Merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünce,

b) Taşra teşkilatında Defterdarlık Personel Müdürlüğünce,

c) Bağlı ve ilgili kuruluşlarda Personel Dairesi Başkanlıkları veya Bölge Müdürlüklerince düzenlenerek imzalanıp mühürlenecektir. Emekli veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanlar başka bir ilde ikamet etmekte iseler, söz konusu belgeyi almak için ikamet ettikleri ilin Defterdarlığına dilekçe ile müracaat ederek temin edecektir.

                Devlet memuru olarak görev yapan personelden kimler özürlü grubuna girer ve hangi durumlarda hangi durumlarda idari izinli sayılırlar.

                Sürekli olarak çalışma gücünden (Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal, ve sosyal yeteneklerinden) en az %40 oranında yoksun olduğunu, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenen sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler özürlü grubuna girer. Kanunda görev yapan özürlüler Başbakanlığın 2002/58 sayılı genelgenin 3 üncü maddesi gereğince ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılırlar. Ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılırlar

TAHAKKUK SERVİSİ  SORU VE CEVAPLARI

 • Devlet Memuruna, Sigortalı olarak çalışıyorken işten çıkan ve işsizlik maaşı alan eşinden dolayı Aile Yardımı Ödeneği verilir mi?

                Devlet Memurlarına ödenecek Sosyal Yardımlardan olan Aile Yardımı Ödeneği; 657 Sayılı D.M.K. nun 202, 203, 204 ve 205. maddelerinde düzenlenmiş olup Aile Yardımı ödeneği başlıklı 202. maddesinde “Evli bulunan Devlet Memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.” denildiğinden işsizlik maaşı alan eşinden dolayı Devlet Memuruna, Aile Yardımı ödeneği verilmez.

 • Eşi herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup emekli maaşı alan Devlet Memuru eşinden dolayı asgari Geçim İndiriminden faydalanır mı?

                4 Aralık 2007 tarih 26720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (Seri No:265) Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti başlıklı 6 maddesine göre “emekli maaşı alanlar çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir” denildiğinden Devlet Memuru eşi için Asgari Geçim indiriminden faydalanır.

 • Kız ve Erkek çocuğum kaç yaşına kadar sağlık yardımından faydalanabilir ?

                01/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi çalışmış olan memurlar 18 yaşını doldurmamış çocuklarını, ortaöğretim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış, yükseköğrenim görmesi halinde  25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen, evli olmayan çocukları sağlık yardımından faydalanabilir. 01/10/2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayan personel ile bu kanuna tabi çalışmakta iken görevinden ayrılmış ve 01/10/2008 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan personelin;

Erkek Çocuğu;

Uzun vadeli sigorta kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları, gelir veya aylık almamaları ve evlenmemeleri şartıyla 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilir.

 Kız Çocuğu;

Durum değişikliği oluncaya kadar sağlık yardımından faydalanabilirler. Kız çocuklarının uzun vadeli sigorta kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, gelir ve/veya aylık almaları ve evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir.

 • Çalışamayacak derecede malül olan kız veya erkek çocuğum sağlık yardımından faydalanabilir mi ?

                Çalışamayacak derecede malül oldukları Sağlık Kurulu Raporu ile tespit edilen çocuklar süresiz olarak sağlık yardımından faydalanırlar.

 • Yeni evlendim ve eşim çalışmıyor, aile yardımı beyanı verdim aile yardımı ödeneği olarak maaşıma ne kadar tutar eklenecektir ?

                Maaş katsayısı x aile yardımı puanı 0.076998 x 2134

01.01.2014 tarihi itibariyle 164.31 tl aile yardımı alabilirsiniz.

 • Çocuğum yeni doğdu; çocuk yardımı ödeneği olarak maaşıma ne kadar tutar eklenecektir ?

                (72 ay dahil) 72 aydan küçük çocuk katsayı X Çocuk yardımı puanı

0.076998 X 500 01.01.2014 tarihi itibariyle 38.5 tl

72 Aydan büyük çocuk katsayı X Çocuk Yardım Puanı

0.076998 X 250 01.01.2014 tarihi itibariyle 19,25 tl çocuk yardımı alabilirsiniz.

 • Çocuğum yeni doğdu. Doğum yardımı ödeneği ne kadar alacağım?

                Doğum yardımı 192,47 TL alabilirsiniz.

 • Emekli oldum İstanbul’da ikamet edeceğim. Sürekli görev yolluğu ne kadar alabilirim?

                Sürekli görev yolluğu 13.558×0.076998 =1.043.93 tl alabilirsiniz. (7.92 Damga vergisi hariç)

 • Kurum tabibinden 20 gün rapor aldım. Maaşımdan kaç gün rapor kesintisi yapılacaktır?

                1 yıl içerisinde kullanılan hastalık ve izin sürelerinin toplamı 7 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir. Bu nedenle almış olduğunuz 20 gün raporun 13 günü için maaşınızdan (zam ve tazminatlar) kesinti yapılacaktır.

 İZİN SERVİSİ SORU  VE CEVAPLARI

 • Aday memurlara göreve başladıkları bir yıl içinde yıllık izin verilip verilemeyeceği?

                Hizmeti 1 yıldan az olan memurların yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Ancak 1 yılı doldurduğu günden itibaren 20 gün izin kullanımı mümkündür.

 • Teftiş ve  soruşturma esnasında yıllık izin kullanabilir miyiz ?

                Müfettiş veya denetim elemanlarınca teftiş veya soruşturma sırasında bazı memurların izin kullanması sakıncalı görülebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda müfettişin talebi üzerine memurun izni ertelenebilir.

 • Devlet memurlarının yıllık izninde Rapor olması durumda, yıllık izin devam eder mi ?

                Yıllık izini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan memurların, rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır. Bu durumda yıllık izini kullanmakta olan personellerin hastalıklarından dolayı verilen hastalık izinin, yıllık izin içine dahil edilmemesi gerekir.

 • Rapor yıllık izinden fazla ise göreve ne zaman başlanır ?

                İzinli iken hastalık nedeniyle rapor alan personelin hastalık izninin bitiş tarihi,yıllık iznin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde,personelin kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeden, hastalık izninin bitimini takiben göreve başlaması gerekir.

 • Raporun bitiş tarihi,yıllık izin bitiş tarihi ile aynı olursa göreve nasıl başlanır ?

                Yıllık izin bitiş tarihi ile hastalık izninin bitiminde göreve başlanması gerekir. Geri kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerce uygun görülen tarihte kullandırılabilecektir.

 • Başka kurumlardan naklen atananların yıllık izni nasıl kullandırılacak ?

                Başka Kurum ve Kuruluşlardan naklen atanan memurların önceki Kurum veya Kuruluşta yıllık iznini kullanamamış veya bir kısmını kullanmış olması durumunda, en son görev yaptığı kurumda kullanmadığı yıllık iznini kullanabilecektir.

 • Kadın memurlar doğum öncesi Kanuni 8 hafta izinlerinin kaç haftasını dilerse doğum sonrasında kullanabilir?

                Kadın memurlara doğum yapmadan önce 8 hafta doğum öncesi izni verilir. Bu süre doktor raporu ile hamileliğin 32.haftasından itibaren kullandırılır.8 haftalık kanuni doğum öncesi izninin 5 haftasının doğum sonrası kullanılmak üzere devredilmesinde ancak doktor raporu ile “37.haftaya kadar çalışabilir, sağlık yönünden uygundur” olur.

 • Doğum yapan memura 2 ay Sağlık Kurulu Raporu verildikten sonra kadın memur hangi yasal izni kullanacaktır?

                Kadın memurlara doğum yaptığı tarihten itibaren verilen 8 hafta izin bir sağlık izni değil, mazeret iznidir. Doğum yapan ve 2 ay rapor verilen memurun kullanacağı izin hastalık iznidir, mazeret izni kullanamayacaktır.

 • Doğum yapan memurun ücretsiz izin süresi ne zaman başlar ve ne kadar sürer ?

                Memurun doğumdan sonraki mazeret izinlerinin bitiminde başlar ve 24 aya kadar ücretsiz izin kullanılabilir.

 • Eşi doğum yapan memura kaç gün izin verilir ?

                Eşi doğum yapan memura isteği üzerine 10 gün  babalık izni (doğum olayının belgelenmesi koşulu ile) verilir.

 • Süt izin süresi ne kadardır? Nasıl kullanılır?

                Süt izni doğum sonrası mazeret izninin bitiminden itibaren 1 yıl süre ile kullanılabilir. İlk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1,5 saat kullanılır.

 • Amirin uygun bulması halinde verilen mazeret izinleri…

                657 sayılı kanunun 104. maddesinin c fıkrası mazeret nedeniyle 10’ar günlük devreler halinde en fazla 2 kez bu olanaktan yararlanma hakkını memura tanımakta ve ikinci 10 günlük sürenin yıllık izinden düşülmesi gerektiğine işaret etmektedir.

104/4 maddesine göre verilen izin, özür izni olarak tanımlanabilir.

 • Ölüm izni  süresi kaç gündür?

                Ölüm izni 7 gündür. Memurun eşi, çocukları, annesi, babası veya kardeşinin ölümü halinde,  ayrıca eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde memura 7 gün izin verilir.

Adayların Özür İzni…

                Bir yıllık memuriyet hizmetini doldurmayan aday memurlarda mazeret izni hakkından yararlanır. Aday memurlara mazeretleri halinde en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

 • Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanan memura verilecek hastalık izinlerinin süresi ne kadardır ?

                Kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar hastalık izni verilebilir. İzin süresi sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşemeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.