Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer
 •  Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli  personellerin maaş  yolluk ve özlük haklarının ve terfi farklarının  ödenmesi.
 •  Maaş alan personele ait icra dosyalarının açılarak takibi  ve İcra, Nafaka, Oyak, Sendika, Kefalet aidatlarının emanet hesaplarından çıkarılarak   yasal süreleri içinde ilgili kurumların banka hesaplarına aktarılması ve gerekli yerlere listeler gönderilmesi
 • SGK primlerinin takibi ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumunu aktarılması.
 • Personel atamalarında Personel Nakil Bildirimini kontrol edilmesi ile geçici ve sürekli yolluk ödemelerinin yapılması.
 • Ek ders ücreti,  ikinci görev,  vekalet ödemeleri ve Eğitim Öğretim ödeneği ödemeleri
 • Öğrenci bursları ve pansiyon okullardaki öğrencilerin pansiyon giderleri (Milli Eğitim payı ayrılıp gönderilir) Stajyer öğrencilerin maaş ücret ödemeleri
 •  Huzur ücreti,  Arazi tazminatı, keşif bedeli İşçilerin kıdem tazminatları Ek çalışma ücretleri gibi giderlerin ödenmesi.
 • Ödül ve ikramiye ödemeleri
 • Silah kesintisi, Bireysel sigorta kesintisi, Uçuş tazminatı ödemeleri ve Deniz adam dalgıç ödemeleri
 • Giyim yardımı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait dikiş paralarının ödenmesi
 • Kurumların Taşınır Kayıt işlemlerinin yürütülmesi.
 • 4734 Sayılı Kanun kapsamında bağlı kurumların yaptıkları yapım, onarım, hizmet ve mal-malzeme alımları ile ilgili tüm işlemler.
 • Enerji teşvik ödemeleri
 • 4734 Sayılı Kanunun 22/e maddesi kapsamında Kurumların kira sözleşmeleri ödemeleri
 • 4734 Sayılı Kanun kapsamında takip sözleşmelerin taahhüt dosyasının tutulması
 • Kültür ve Turizm Bakanlığına ait eski eser bedeli ödemeleri
 • Hak edişlerden kesilen Vergi Borçlarının ilgili vergi dairesine gönderilmesi ve yazışmaları
 • Kurumlara bağlı temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesi
 • 5607 sayılı kanun kapsamında kaçak akaryakıt depolanması, nakliye satış ve güvenliğinin sağlanması hizmet ödemeleri
 • İlama bağlı borçlardan kaynaklanan vekalet ve tazminat ödemeleri
 • Beraat eden sanıklar lehine (varsa vergi borcu kesintisi yapıldıktan sonra )yapılan ödemeler
 • Taltif ödemelerinin yapılması
 • Nakti tazminat ödemeleri ve bunlarla ilgili yazışmalar.
 • Operasyon tazminatı ödemeleri
 • Şehit yakınlarının kira yardımı ödemeleri
 • Disiplin cezaları, lojman kiraları, engelli indiriminden kaynaklanan gelir vergisi ve işgaliye bedellerinin red ve  iade işlemleri ve yazışmaları
 • Özel harekatta görevli polis memurlarının ek ödemeleri ve ilave ek ödemeleri
 • Açığa alma, ihraç, tutukluluk ve memuriyete iade maaş işlemleri ve SGK kesintilerinin mahsup ve takibi
 • Emniyet Genel Müdürlüğünün BÜMKO ile yaptığı protokol gereği İstanbul Büyükşehir belediyesine yapılan EDS ödemeleri
 • Mahalli İdarelerin İstatistiklerinin kontrol ve onayı
 • Mahalli İdareler mizan verileri kontrolü
 • 4 B ve 4C maaş yolluk ve sosyal yardım ödemeleri
 • Arızi işçi  ödemeleri
 • Kadro karşılığı sözleşmeli personellerin ve daimi işçilerin maaş, ikramiye yolluk ve sosyal yardım ödemeleri
 • Egzoz pulu ve araba muayene ücretlerinin ödenmesi
 • Tercümanlık ücreti  ödemeleri
 • Taltif ödemelerinin yapılması
 • Re’ sen emekli edilen personellerin göreve iadesi ile ilgili işlemler
 • İstifa, ücretsiz izin ve emekli (tayin bedeli iadesi) tahsilatı ve yazışmaları
 • Emniyet Teşkilatı ile ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer ödemelerin yapılması (Olay yeri inceleme Bomba imha tazminatı vb.
 • Hizmet borçlanması ile ilgili tahsilatın yapılması ve hesaba alınması
 • Fiili hizmet zammı ödemesinin yapılması
 • Beyiye aidatları ödemeleri
 • Terör zararları ödemesi
 • 44 ilçenin Hakem heyeti ücret ödemeleri
 • İlçelerde hakem heyeti görevlendirilmeleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Bedelli askerlik fonundan yapılan mezar, organizasyon, yemek ve hediyelik alımların ödemesi
 • Yurtdışı öğretmenlerinin tedavi ve yollukları
 • Afet il Müdürlüğünün Sosyal denge tazminatları
 • Mera komisyon ücreti ödemeleri
 • Sözleşmeye istinaden yatırılan  Yapı denetim bedellerinin emanet hesabına alınıp daha sonra firma tarafından işin  tamamlanan kısmına ait hakkediş ödemesi geldiğinde vergi borcu  sorgulandıktan sonra varsa haciz ve vergi borcunun ilgili hesaplarda takibi ve kesintisi yapıldıktan sonra kalan kısmın tekrar emanetin alt kodlarından çıkarılarak Belediye, Çevre ve Şehircilik payı ayrıldıktan  sonra firmaya ödeme yapılması.
 • Kaymakamlıklarca verilen soruşturmalar ile  derneklere ait defter ve makbuzların incelenerek rapor düzenlenmesi.
 • Risüm bedellerinin tahsil edilerek ilgili saymanlıklara   gönderilmesi. 
 •  Keös sistemi üzerinden   vergi dairelerince gönderilen red ve iadelerin kurum ve şahıslara aktarılması
 • Hazine Müsteşarlığınca gönderilen nakitin karşılanması, hesaplara alınması ve Merkez Bankası aracılığıyla hesaplara aktarılması. Bankaca geri gönderilen tutarların emanete alınarak kontrolü yapıldıktan sonra  hak sahiplerine iadesi.
 • Yapılan ödemelerin hak sahibine ulaşamaması durumunda emanet hesaplarına almak
 • Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca vergi dairelerinin red ve iade ödemelerinin KEÖS üzerinden ödemesini yapmak
 • Kişi ve kurumlar tarafından bankaya yatırılan paraların muhasebeleştirme işlemlerini yapmaktır.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projeleri ile ilgili ödemeleri Ziraat Bankasına göndermek
 • Döviz hesaplarının takip edilerek  hesaplara  alınması.
 • Saymanlıklar arası işlemler

A-Avukatlık Vekalet Ücreti

B-Başka illere ait ecrimisil bedeli tahsilatı

C-Başka saymanlıklara ait kişi borcu tahsilatı

 • 2B yasası kapsamında hesaplara yatırılan tutarların 2B sistemine işlenmesi
 • KEOS üzerinden yapılan ödemelerin dekontlarının istenilmesi durumunda vatandaşlara ve mutemetlere verilmek
 • Avans ve kredi verilmesi takibi ve kapatmak.
 •  Sistem üzerinden gelen ödenek tahsis ve  tenkis işlemlerinin muhasebeleştirmek.
 • Mahalli ve Genel Seçimlerde sandık görevi ücretini almayıp hazineye intikal edip emanette bekleyen tutarlardan zamanaşımı dolmayanlara ödemeler yapmak.
 • Tutuklu ve hükümlülere ait tedavi ve ilaç ödemelerinin ilgili Eczaneler ve sağlık kuruluşlarına ödemek.
 • Resmi Dairelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan kantinlerin ihalelerine maliye üyesi olarak katılmak.
 • Bilirkişi ödemeleri ve CMK ödemeleri yoğunlukta bunların 323 hesaba alınıp daha sonra G.V DV. kesintilerinin yapılıp, ödeme işlemlerini yapmak.
 • İlçe sınırları içerisinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kabahatler Kanununa göre düzenlenen para cezalarını tahsil etmek.
 • Teminat olarak teslim edilen değerleri almak ve iadesinde iade işlemlerini yapmak.
 • Fazla ve yersiz tahsil edilen, Vergi, İdari para cezalarının usulüne göre iade işlemlerini yapmak.
 • Emanetler hesabına kayıtlı, Adli ve İdari, teminatların gelir kaydını yapmak, ayrıca ihale kanununa göre alınan teminat mektuplarının irat işlemlerini yapmak.
 • Fazla ve yersiz ödendiği kurumlarca bildirilen devlet alacaklarının kişi borçlarına alınıp, tahsilat için gerekli takibat ve tahsilatını sağlamak.
 • Merkezi Muhasebe Yönetmenlik Hükümlerine göre muhasebe kayıtlarını tutarak aylık bilgi ve raporları ilgili yerlere göndermek.
 • Kaymakamlık bünyesinde kurulu sosyal yardımlaşma ve dayanışma toplantılarına katılmak.
 • İlçemiz Belediyesinin Mali istatistik Raporlarının tetkik edip ilgili yerlere bilgisayar ortamında göndermek.
 • Maliye bakanlığımız veri tabanlarından Say200i-KBS-HYS. SGB. EBYS sistemlerini kullanmak kurum ve kuruluşlarda bu sistemleri kullanacak personele yetki şifresi vermek ve yetkilendirmek
 • Bakanlık denetim Elamanlarına yolluk ödemelerini yapmak.
 • 2/B ve Ecrimisil bedellerini muhasebe birimleri hesabı ile tahsilatını yapmak.
 • Noterlere yapılan Bayii aidatlarının ödenmesi.
 • Kamu Davalarında devlet aleyhine sonuçlanan davalarda Avukatlık ve mahkeme Giderlerini ödenmek.
 • CMK ödemeleri 323 hesaba alınıp ödenek gelmesinden sonra manuel olarak 323 Bütçeleştirilmiş  Borçlar hesabından manuel olarak çıkarılarak G.V ve DV. kesintilerinin yapılıp, vergi borcu sorgulanarak varsa vergi borcunu kesip kalan kısmın ödeme işlemlerini yapmak. Vergi borcunu ilgili vergi dairesine  göndermek.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardım (evde bakım ücreti gibi) ödemeleri yapmak.
 • Uluslararası Anlaşmalar kapsamında yabancıların tedavi ve yol masraflarını ödemek.
 • Tutuklu ve yükümlülerin tedavi giderlerini ödemek.
 • Cezaevlerindeki tutuklulara  ilaç ve optik malzeme ödemeleri yapmak.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Destek evlerindeki çocuklara ilaç ve optik malzeme ödemeleri yapmak.
 • Kadın sığınma evlerindeki kadınlara ödeme yapmak.
 • 3091 sayılı kanun kapsamında tespit için görevlendirilenler adına emanete yatırılan paralardan ilgililere ödeme yapmak.
 • Kurumların posta masraflarını ödemek.
 • Cevaplı rapor ve inceleme raporlarının cevaplanması ve dağıtımı
 • Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen bildirimlerin cevaplanması
 • Ecrimisil, lojman, diğer taşınmaz kira, ön izin ,irtifak hakkı, kullanma izni 2B satış işlemleri, taşınır ve taşınmaz satış bedelleri ve bunlara ait faiz bedellerinin tahsilat işlemleri
 • Yargılama gider bedelleri, yargı para cezaları ve idari para cezalarına ait tahsilatlara ilişkin muhasebe işlem fişi oluşturulması ve üst yazı ile ilgili kuruma bildirilmesi
 • Diğer çeşitli gelirlerin tahsilatına ilişkin muhasebeleştirme işlemleri
 • Damga vergisi ve tevkif suretiyle kesilen KDV ‘ye ilişkin muhasebeleştirme işlemleri
 • İhale Şartname bedelleri tahsilatı MİF düzenleme
 • Değerli kağıt banka çek bedelleri tahsilatı işlemleri
 • Sertifika bedelleri tahsilatı işlemleri
 • Arabuluculuk Sicil gelirleri
 • Ölçü ayar hizmet bedelleri tahsilatı
 • 2B satış tahsilat işlemleri sonrasında oluşan Afet risk paylarının tahsilatları takip eden ay  başında Çevre Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi
 • Tarımsal Destekleme amaçlı verilen mikro kredilere ait taksit bedellerinin banka hesabına yatırılan tutarlara ait listenin takip eden ay başında ilgili kuruma bildirilmesi
 • Bütçe geliri olarak tahsil edilen tutarların mevzuatı gereğince iade işlemleri
 •  İlgili kişiler veya kurumlar tarafından vezneye yatırılacak tutarlara ait muhasebe işlem fişlerinin düzenlenmesi.
 •  İlgilileri tarafından bankaya yatırılıp banka servisince emanet hesaplarına alınan tutarların Milli Emlak Müdürlükleri ve ilgili kurumların yazılarına istinaden ait oldukları gelir hesaplarına alınması yada banka servisince yanlış gelir hesaplarına alınan tutarların ilgili hesaplarına alınıp  üst yazı ile bildirilmesi
 •  İlgilileri tarafından Malmüdürlüklerine ve Muhasebe Müdürlüklerine yatırılıp muhasebe birimler arası işlemle Müdürlüğümüz hesabına aktarılan tutarların ilgili gelir hesabına alınması.
 •  2B işlemlerinde İlgilileri tarafından bankaya yatırılıp banka servisince emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerin müracaatı sonrası HYS sistemine işlenmesi
 • Veznece yapılan işlemler:
 • Tahsilat işlemlerinde, muhasebe servisinden gelen evrakı, işlem numarasıyla sorgulayıp onayladıktan sonra tahsilat karşılığı ilgilisine alındı belgesini vermek,
 • Ödeme işlemlerinde, bilgisayar ortamındaki kayıtlarla belge üzerindeki bilgiler karşılaştırılıp doğruluğu sağlandıktan sonra, gerekli kimlik kontrolüne müteakip ilgilisine imza karşılığı ödeme işlemini yapmak,
 • Değerli kağıtların ve çeklerin muhafazasını yapmak,
 • Gün içerisinde tahsil edilen paralardan, kasa fazlası tutarları teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırmak,
 • Çeşitli nedenlerle aynı gün paranın bankaya yatırılmasının mümkün olmaması ve kasa fazlasının bulunması durumunda, muhasebe yetkilisi ile birlikte kasa tutarını müşterek muhafaza altına almak,
 • Kasa Defterini usulüne uygun olarak tutmak, günlük resmî çalışma süresinin bitiminden bir saat önce kasayı kapatarak say2000i sisteminden kasa defterinin dökümünü alarak muhasebe yetkilisine imzaya sunmak,
 • Alındı belgelerini mevzuata uygun şekilde alındı kayıt defterine kaydetmek, imza karşılığı ilgili yer ve yetkili kılınan kişilere vermek, hatalı düzenlenen alındıların iptal işlemlerini usulüne uygun şekilde gerçekleştirmek,
 • Hak sahibince nakdi teminatlara ilişkin kaybedilen alındılar için tasdikli suretleri hazırlamak ve limiti aşan tutarlardaki alındılar için gazete ilanı aramak,
 • Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 100-Kasa, 101-Alınan Çekler, 108-Diğer Hazır Değerler hesaplarını kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe işlemleri sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek,
 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 510.maddesi gereğince malî yılın son günü itibarıyla kasa mevcuduna ilişkin sayım tutanaklarını düzenlemek,
 • Menkul kıymet ve varlıklar teslim alındığında ilgilisine alındı belgesi düzenleyerek vermek ve menkul kıymetleri, üzerlerinde yardımcı hesap defteri sıra numarası taşıyan torba veya zarflar içerisinde kasada veya vezne odasında uygun bir bölümde saklamak,
 • Vezne işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek,
 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 100-Kasa, 101-Alınan Çekler,108-Diğer Hazır Değerler hesapları ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak,
 • Mevzuatı  gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen  depozito ve teminatların (ihale teminatları, adli teminatlar, vergi teminatları vb.) muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
 • Harcama birimleri adına Say2000i sistemine düşen ödenek ve tenkislerinin  muhasebeleştirme  işlemlerini yapmak,
 • Teminat Mektuplarının teslim alınması, ilgilisine geri verilmesi veya paraya çevrilmesi gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde incelendikten sonra muhasebe işlem fişi düzenlemek ve muhasebeleştirmek,
 • İhale kanunları ve diğer mevzuat hükümleri gereğince teminat ve depozito olarak teslim edilen teminatlar karşılığında ilgilisine alındı belgesi vermek,
 • Teminatın ilgilisine geri verilmesi durumunda, mevzuatında belirtilen belgeleri aramak suretiyle gerekli işlemleri yapmak,
 • Teminat mektubunun bir kısmının serbest bırakılması gerektiği takdirde, durumu bir yazı ile ilgili banka şubesine bildirmek ve serbest bırakılan tutarı hesaplardan çıkarmakla birlikte, yardımcı hesap defterinde de bu durumu ayrıca belirtmek,
 • Teminatların gereksiz olarak kayıtlarda bekletilmesini önlemek için; alınan teminata ait işin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığını, mevzuatındaki süreler de dikkate alınarak takip etmek ve her malî yıl sonunda teminatlar hakkında ilgili idareden bilgi almak ve alınan bilgi doğrultusunda söz konusu mektubu ilgilisine veya ilgili bankaya iade etmek ya da ertesi malî yıla devretmek,
 • Yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kaldığından bankasına iade etme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 910 Teminat Mektupları Hesabı, 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı ile ilgili işlemleri kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe işlemleri sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek, malî yılın son günü itibarıyla teminatlara ilişkin sayım tutanaklarını düzenlemek,
 • Teminat mektupları işlemleriyle ilgili yazışmaları muhafaza etmek,
 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 910 Teminat Mektupları Hesabı, 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 • *Darphane ve Damga Matbaası muhasebe biriminden, il muhasebe müdürlüğünce talep edilen ve gönderilen değerli kağıtlar ile fazla ya da değersiz hale gelen, kullanılmayan değerli kağıtların iade edilmesinde, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde talep etme ve gönderme işlemlerini yapmak,
 • *İl muhasebe müdürlüklerinden ilçe muhasebe birimlerince talep edilen ve gönderilen değerli kağıtlar ile fazla ya da değersiz hale gelen, kullanılmayan değerli kağıtların iade edilmesinde, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde talep etme ve gönderme işlemlerini yapmak,
 • Ambar ihtiyacı olarak gelen değerli kâğıtları “sayım kurulu” huzurunda saymak, fazla veya noksanları ayrıntılı bir tutanakla tespit ederek ilgili yerlere bildirmek, alınacak cevaba göre işlem yapmak, mali yıl sonunda mevzuatına uygun şekilde sayım tutanaklarını düzenlemek,
 • Yetkili Memurların isim, unvan, T.C. kimlik numaralarını ve tatbik imzalarını gösterir belgeleri ayrı bir dosyada muhafaza etmek, Yetkili memurların görevlerinin değişmesi veya herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları hâlinde, ellerinde bulunan değerli kâğıtları teslim alma fişi karşılığında almak ve gerekli muhasebe kayıtlarını yaparak değerli kâğıt zimmet defterindeki kaydını kapatmak,
 • Yetkili memurların, zimmetle aldıkları değerli kağıtların satış hasılatını ilgili mevzuatında belirtilen sürede ve tutarda ve her hâlde malî yılın son iş gününde yatırıp yatırmadıklarını kontrol etmek,
 • Değersiz hale gelen, değeri değişen, kullanılamayacak hale gelen değerli kâğıtlar ile hatalı ve noksan çıkan değerli kâğıtlar hakkında yapılacak işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri gereğince yerine getirmek,
 • Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 940- Değerli Kâğıt Ambarları, 942- Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı, 944- Yoldaki Değerli Kâğıtlar Hesabı, 945- Değerli Kâğıt İşlemleri hesaplarını kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe işlemleri sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek,
 • Değerli kağıtlar işlemleriyle ilgili yapılan yazışmaları muhafaza etmek,
 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 940- Değerli Kâğıt Ambarları, 942- Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar, 944- Yoldaki Değerli Kâğıtlar, 945- Değerli Kâğıt İşlemleri hesaplarıyla ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak,
 • Harcama birimlerine ilişkin ilgili Strateji Geliştirme Başkanlıklarından elektronik ortamda alınan ödenek gönderme belgelerinde; gönderilen muhasebe biriminin adı ve kodunun doğru olup olmadığı, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbirine uygun olup olmadığı gibi hususları kontrol etmek, tespit edilen noksanlıkları ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek,
 • Harcama birimlerine ilişkin Strateji Geliştirme Başkanlıklarından elektronik ortamda alınan ödenek gönderme belgesinde yer alan tutarı muhasebeleştirmek,
 • Mali yıl içinde veya yıl sonunda ödenek tenkis işlemlerini yapmak,
 •  Malî yıl sonunda, tenkisler yapıldıktan sonra muhasebe birimlerine gelen ödenekler, hiçbir kayda tabi tutulmaksızın geri göndermek,

İşleyiş Süreci

Temel İş ve Sorumluluklar

 1. Muhasebe birimine, harcama birimlerinden gelen ödeme emri veya  Muhasebe işlem fişi ve eki belgelerin tamam olup olmadığını kontrol etmek, teslim tutanağını imzalamak,
 2. Teslim alınan ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli  kontrolleri yaparak muhasebe işlemleri sorumlusuna (muhasebe yetkilisi yardımcısına) göndermek,
 3. Muhasebe işlemleri  sorumlusu tarafından tetkik edilmiş ve muhasebe yetkilisi (yetki sınırı çerçevesine göre muhasebe yetkilisi yardımcısı) tarafından imzalanmış olan ödeme  belgelerinin, say 2000i sistemine girişlerini yapmak,
 4. Tetkik edilen ödeme belgesi ve eki  belgelerde, eksiklik veya hata  bulunması halinde düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin  tespit edildiği günü izleyen iş günü  içinde gerekçeleri Hata  veya  Noksanı Bulunan Tahakkuk Evrakı Listesinde belirtmek suretiyle muhasebe yetkilisinin de imzası alınarak  harcama birimine imza karşılığı teslim etmek,
 5. Harcama birimlerinden gelen personel özlük hakları ile harcırahlara ilişkin  belgelerin tetkik, sisteme giriş, güncellenme ve muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
 6. Ödeme Emri Belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi ve icra borcu bulunup bulunmadığını araştırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kesintileri yaparak  muhasebeleştirme işlemleri yapmak,
 7. Tetkik işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek,
 8. Harcama birimlerince görevlendirilen harcama yetkilisi mutemetlerinin onay belgelerini dosyalamak,
 9. Harcama yetkilisinin uygun gördüğü harcama yetkilisi mutemetleriyle, diğer ilgililere mevzuat hükümleri çerçevesinde avans vermek veya kredi açma işlemlerini yapmak,
 10. Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen banka bilgilerine ilişkin dilekçelerde mevcut imzaların, sunulan imza sirküsü ve imza beyannamelerinde mevcut imzalarla karşılaştırmalarını yapmak ve uygun bulunması üzerine sistemde gerekli güncelleme işlemlerini yapmak,
 11. Yüklenicilere verilen avanslar ile Bakanlıkça bu hesaba kaydedilmesi bildirilen ön ödemelerin iş ve işlemlerini yapmak,
 12. Verilen avans ve kredilerin ilgili mevzuatında belirlenen süreler içinde mahsup edilip edilmediğini kontrol ve takip etmek, mahsup dönemine aktarılması gereken avans ve kredilerin muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
 13. Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı ile say2000i üzerinden muhasebe birimine gönderilen tutarların ilgili hesaplara kaydını yapmak,
 14. Say2000i sisteminde Ön İnceleme modülünde bulunan “Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosunu” kontrol etmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 15. Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 160- İş Avans ve Kredileri, 161- Personel Avansları, 162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler, 511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler hesaplarını kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe işlemleri sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek,
 16. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 160 İş Avans ve Kredileri , 161 Personel Avansları Hesabı,162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 17. Ön Ödeme, Muhasebe Birimleri Arası İşlemler ve tetkik işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek,
 18. Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlara ilişkin muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
 19. Bütçe geliri olarak kaydedilmiş tutarlardan, red ve iadesine karar verilenlerin muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
 20. Harcama birimleri tarafından belgesi gönderilmek suretiyle taşınır hareketleriyle ilgili olarak bildirilen giriş, çıkış, devir, hurdaya ayırma, kayıp ve çalınma gibi işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
 21. Kayıtlarda bulunan Amortismana Tabi Maddi Duran Varlıklara İlişkin amortisman kayıt ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yapmak,
 22. Harcama birimlerince düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların, muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu sağlayarak muhasebe yetkilisinin onayına sunmak,
 23. Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 150- İlk Madde ve Malzeme600- Gelirler, 800- Bütçe Gelirleri, 805- Gelir Yansıtma, 630- Giderler, 830- Bütçe Giderleri, 831- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar, 835- Gider Yansıtma ve 810- Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesaplarını kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe işlemleri sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek,
 24. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 150- İlk Madde ve Malzeme 600- Gelirler, 800- Bütçe Gelirleri, 805- Gelir Yansıtma, 630- Giderler, 830- Bütçe Giderleri, 831- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar, 835- Gider Yansıtma ve 810- Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler hesapları ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak,
 25. Strateji Geliştirme Birimlerince bildirilen kamu idarelerinin faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan ve kamu idarelerince tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile diğer alacakların muhasebe kayıtlarını yapmak,
 26. Muhasebe kayıtlarına alınan her bir alacak için (2022 Sayılı Kanun uygulamasından doğan alacaklar hariç) bir tahsilat izleme dosyası açmak,
 27. Sayıştay ilamına istinaden bildirilenleri ilamda belirtilen sorumlular adına; adli idari veya askeri mahkeme kararlarına istinaden bildirilenleri kararda tazminle yükümlü olduğu belirtilenler adına; bunların dışındakileri ise sorumlular ve ilgililer adına hesaplara alınma işlemlerini yapmak,
 28. Bakanlıkça terkinine karar verilen kamu alacaklarının terkin işlemini yapmak,
 29. Kişilerden Alacaklar (2022 Sayılı Kanun uygulamasından doğan alacaklar hariç) hesabında takip edilen alacaklarla ilgili, tahsilata ilişkin işlemleri yapmak,
 30. Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 140- Kişilerden Alacaklar Hesabını kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe işlemleri sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek,
 31. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 140- Kişilerden Alacaklar  (2022 Sayılı Kanun uygulamasından doğan alacaklar hariç) Hesabı ile ilgili kayıtlara alınıp çıkarılması ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak,
 32. Tetkik ve Kişilerden Alacaklar (2022 Sayılı Kanun uygulamasından doğan alacaklar hariç) işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek,
 33. Banka aracılığı ile yapılan tahsilatta, yükümlülüğe ilişkin bilgilerin yetersiz olması nedeniyle ilgili hesaplara alınamayan tutarları emanet hesabında izlemek,
 34. Bankalardan kimlik, hesap uyuşmazlığı gibi nedenlerle iade edilen ilgili muhasebe işlemleri görevlisi tarafından emanet hesaplarına alınan paraların, gerekli araştırma ve düzeltmeler yapıldıktan sonra ilgililerin hesabına göndermek üzere gerekli tüm işlemleri yapmak
 35. Emanetler hesabında kayıtlı paralardan nakden yapılan ödeme ve başka hesaplara aktarılan tutarlar ile başka bir muhasebe birimine gönderilenlerin ilgili mevzuatına göre gerekli tetkik ve borç araştırmasını yaparak, muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
 36. Gerçek ve tüzel kişiler adına emanete alınan tutarların ilgili mevzuatına göre gönderme ve iade işlemlerini yapmak,
 37. Yıl sonunda, emanet hesabında bulunan tutarlardan zaman aşımına uğrayanları bütçeye gelir kaydetmek,
 38. İlgili mevzuatında ödeme emri aranmaksızın yapılması öngörülen ödemeler hariç, ödemesi yapılmak üzere intikal eden ödeme belgelerinin say2000i sisteminden ödeneğinin olup olmadığını kontrol etmek,
 39. Harcama birimlerinden gelen icra yazılarına istinaden say2000i sisteminden dosya oluşturmak,  icradan gelen fek veya borç bitme yazılarına istinaden dosyayı işlemden kaldırmak
 40. Harcama birimlerince yıl sonunda 2 nüsha olarak düzenlenen Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosunun say2000i sistemindeki kayıtlar ile uygunluğunu sağlayarak muhasebe yetkilisinin imzasına sunmak,
 41. Sosyal Güvenlik Kurumuna fazla veya yersiz olarak gönderilen tutarları 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına almak,
 42. Nakden veya mahsuben tahsil edilen sosyal güvenlik kesintilerini yasal süreler içinde ilgili kuruma göndermek,
 43. Harcama birimlerince yıl sonunda 2 nüsha olarak düzenlenen Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosunun say2000i sistemindeki kayıtlar ile uygunluğunu sağlayarak muhasebe yetkilisinin imzasına sunmak,
 44. Muhasebe birimi personeline ait Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosunu 2 nüsha düzenlemek, muhasebe yetkilisine tasdik ettirmek ve birinci nüshasını takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar ilgili kuruma göndermek, ikinci nüshasının da muhafaza etmek,
 45. Sosyal Güvenlik Kurumuna fazla veya yersiz olarak gönderilen tutarları 140- Kişilerden Alacaklar Hesabına almak,
 46. Sosyal güvenlik işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek,
 47. Günlük ve aylık olarak  mizanda 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri  Hesabı kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe işlemleri sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek,
 48. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının (1.1-1.2.1-10.2.4-10.2.3-10.2.1-101.2-10.2.3)  ekonomik alt kodunda kayıtlı  (Kesenekler) tutarları  ilgili yerlere  gönderme ve iade işlemlerini  yapmak,
 49. Harcama birimlerine ait taahhüt dosyaları, satın almalar ve proje ödemeleri ile ilgili belgelerin tetkik ve veri girişlerini yapmak,
 50. Taahhüde bağlı ödemelere ilişkin olarak taahhüt kartları açmak ve takip etmek,
 51. KBS şifre işlemlerine ilişkin yazışmaları, sistem üzerinden tanımlamaları yapmak ve buna ilişkin diğer belgeleri düzenlemek,
 52. Yukarıda sorumlu olduğu Harcama birimlerince Müdürlüğümüze teslim tutanağıyla teslim edilen ödeme emri ve eki belgelerin arşiv sorumlusuyla  müştereken zimmetinde olmak üzere arşivlenmesini sağlamak,  dönem sonunda harcama birimlerine teslim edilmek üzere hazır halde tutmak ve harcama birimlerinin yetkili memurlarına yine arşiv sorumlusuyla müştereken tutanak karşılığında teslim etmek.