Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

DEFTERDARLIK MUHASEBE BİRİMLERİ

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik ek 12 nci maddesinde Defterdarın yönetimi altındaki defterdarlık birimleri arasında muhasebat birimleri de sayılmaktadır. Söz konusu KHK’ nin değişik ek 17 nci maddesinde muhasebat birimleri olarak; Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü belirtilmektedir.

A- Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Tanımı (178 sayılı KHK ek md.18)

Muhasebe müdürlüğü, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderir; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere Defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlar.

Muhasebe müdürü, sayman sıfatını taşır ve Sayıştay’a hesap verir. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürü sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam eder.

B- Saymanlık Müdürlükleri Hizmet Tanımı (178 sayılı KHK ek madde 19)

Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve baş müdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay’a hesap verirler. Saymanlık yetkisi ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeğe devam ederler.

C- Malmüdürlükleri Hizmet Tanımı (178 sayılı KHK ek madde 20)

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam ederler.