TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ

İşlem AdıTAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ
Kurum Adıİstanbul Defterdarlığı
Kısa BilgiAnasayfamızda ihaleler linkinden güncel ihale bilgilerine ulaşılır.
Başvuru Koşulları– Yasal yerleşim yeri sahibi olmak,

– Tebligat için Türkiye de adres göstermek

– Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

– Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak,

Gerekli Belgeler– İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermek,

– Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri

İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı 2. Kat İhale Servisi İstanbul Valiliği Karşısı Ankara Cad. Cağaloğlu-Eminönü
Başvuru Şekliİlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
Özel Durumlar1. İhaleyi yapan idarenin:

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları,

d) (a),(b),ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ,(bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

2. Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. Ayrıca,mahkemece kamu hizmetlerini yapmaktan yasaklanmış olanlar ile Medeni Kanununa göre mahcurlar(hapiste olanlar ,akli sağlığı yerinde olmayanlar ) ile reşit olmayan küçükler de ihalelere katılamazlar.

İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT İŞLEMLERİ

İşlem AdıİHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT İŞLEMLERİ
Kurum Adıİstanbul Defterdarlığı
Kısa BilgiTahmini bedelin % 10’undan az olmamak üzere %30’una kadar geçici teminat alınabilir. Satışa konu taşınmazla ilgili tahmini satış bedeli üzerinden oluşturulacak geçici teminat miktarı ilanda belirtilir. Defterdarlık binasındaki muhasebe servisine yatırılabileceği gibi Malmüdürlüklerine de yatırılabilir. İhale sonrası üzerine ihale kalmayanlar daha önce para yatırırken aldıkları makbuzlarla başvurarak paralarını hemen geri alabilirler.Üzerine ihale kalanlar ise tapularını alınca geçici teminatlarını geri alabilirler. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller,

d) Yurt dışında yerleşik olduklarını konsolosluklardan veya bulundukları şehrin resmi makamlarından alacakları belgeyle ispatlayan yurt dışında yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından ,Hazinece yapılan taşınmaz mal satış ihalelerinde T.C. Merkez Bankasınca belirtilen konvertibl (TL’ye dönüştürülebilir) döviz, teminat olarak alınabilir.

Başvuru Şekliİlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır. Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
Gerekli Belgeler
İşlem Adımları
İHALE İLANLARI NEREDE VE NASIL DUYURULUR?

İşlem AdıİHALE İLANLARI NEREDE VE NASIL DUYURULUR?
Kurum Adıİstanbul Defterdarlığı
Kısa BilgiSatışa çıkarılan taşınmazlara ilişkin ilanlar gazete, internet ve defterdarlık binalarının ilan tahtaları olmak üzere 3 yolla duyurulur.

Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olmamak üzere toplam iki defa duyurulur.Ayrıca ihalenin tahmin edilen bedeli her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen bedelin 3 katını aşıyorsa, bir kere de Resmi Gazete de yayınlanır. İnternet ortamında ise ilanlar İstanbul Defterdarlığı (www.ist-def.gov.tr) ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü (www.milliemlak.gov.tr) sitelerinin taşınmaz mal ihale ilanları kısmından duyurulmaktadır. Ayrıca defterdarlık binasının ilan tahtalarında da duyurulara yer verilmektedir.

Başvuru YeriMerkez İlçedeki İhaleler, İstanbul Defterdarlığı 2. Kat İhale Servisi İstanbul Valiliği Karşısı Ankara Cad. Cağaloğlu-Eminönü adresinde, Şile, Çatalca, Silivri İlçelerinin ihaleleri ilçe malmüdürlüğü binasında yapılmaktadır.
Başvuru Şekliİlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır. Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
İşlem Adımları