Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sıra Tahsisli Boş Lojman Listesi

Lojman Talep Sıralama Çizelgesi

Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi

Lojman Taleplerine İlişkin Esaslar

İlimizde bulunan, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına tahsisli olup, öteden beri Maliye memur konutu olarak kullanılmakta iken boşalacak ve halen boş durumda olan Defterdarlığımız kontenjanındaki görev ve sıra tahsisli lojmanlar ile lojman talep eden personelin unvan bazında puanlama listesi,  Defterdarlığımız internet sitesi http://istanbul.defterdarligi.gov.tr adresinde İstanbul Defterdarlığı “Personelimize Duyurular” bölümünde boş lojman bulunması halinde güncelleştirilerek yayınlanmaktadır. Konuya ilişkin belirlenen esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir:

      – Boş lojmanımız bulunması durumunda, yıl içerisinde boş konut listesi yukarıda belirtilen internet adresinde yayınlanmaktadır.

      – Aynı şekilde ilan edilen boş lojmanlarımıza talep edilmesi durumunda belirtilen lojmanın müracaat eden personeller arasında (Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesini dikkate alınmak suretiyle) yapılacak puanlama neticesinde Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli” 9. Maddesinde belirtilen, Sıra Tahsisli Konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir.

      – Personel puan durumlarını da göz önünde bulundurarak, belirtilen tarihte yayınlanan boş konutlar listesinde hangi konutu talep ettiklerini her ilan duyurusuna ayrı ayrı yazılı olarak Personel Müdürlüğü’ne (Lojman Servisi) bildireceklerdir. Son müracaat tarihinden sonra gelen talepler ile talep edilen lojmanın açık adresi ve semti belirtilmeden yazılan genel talepler değerlendirme dışı tutulacaktır. Ayrıca boş konut listesinde yayınlanmayan adresler için yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

– Personelden yazılı olarak alınan talepler değerlendirmeye tabi tutulacak ve Yönetmelik uyarınca talep edenler arasında tercih sırasını gözeterek en yüksek puana sahip personel adına tahsis onayı hazırlanacak ve Komisyona sunulacaktır. Tahsis kararı, lojman tahsisi yapılan personele yazılı veya telefon ile duyurulacaktır. (Akabinde müracaat edenlerin puan durumu ve kimin adına Tahsis işlemin yapıldığı yukarıda belirtilen internet adresinde yayınlanacaktır.)

– Ayrıca, tahsis işleminden sonra İdare duyuruyu yapıp yapmamakta serbesttir.

-Talep edilmeyen veya yeni boşalan konutların listesi, İdarenin belirleyeceği ileri bir tarihte internet üzerinden yayınlanacaktır.

2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ UYARINCA

1. Tahsis türüne göre sıra tahsisli olarak ayırımı yapılmış olan Kamu Konutları, Defterdarlık Uzmanı, Mühendis, Uzman, Şef, VHKİ, Memur, Şoför, Güvenlik, Hizmetli kadrolarında görev yapan ve Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi ile başvuruda bulunan  personelin öncelikle hizmet süresi olmak üzere söz konusu talep beyannamesinde beyan ettiği bilgiler esas alınarak yapılan puanlamaya göre ve personelin sicil ve cezai durumu da göz önünde bulundurularak tahsis edilir.

2. Yönetmelikte belirtilen oturma süresince (5 Yıl) veya daha fazla süre konutta oturanlara (eşleri adına yapılmış olan tahsisten dolayı konutta oturanlar dahil), konut tahsis edilmez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

3. Lojmanda oturmakta olan personelimizden bazılarının lojmanda otuma sürelerini doldurdukları halde, çocuklarının okul durumu, mevsim şartları vb. mazeretler öne sürerek oturmakta oldukları lojmanları boşaltmadıkları ve bu durumun lojmanda oturmak için sıra bekleyen diğer personeli mağdur ettiği öteden beri bilinmektedir. Bu itibarla, personelimizin lojmanda oturma süresinin ne zaman sona ereceği kendisine oturma süresi sona ermeden önce yazılı olarak hatırlatılacak ve yazıda belirtilen süre dolduğu halde oturdukları lojmanı boşaltmayan personelimiz hakkında “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 22.08.2011 tarih ve 2011/2164 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinde; 33 üncü madde gereğince Konutta oturma süresini doldurduğu halde konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar geçecek süreler için tebligata gerek olmaksızın konutun tahliye edilmesi gereken tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işgaliye bedeli tahsil edilecek. Bu bedel, konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanacaktır.

4. Lojman  talep  beyannamesini  kasten  noksan  veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilmez.

Buna göre, bu yazımızın 15 Mart 2014 tarihi itibariyle, boş lojmanlarımızın bulunması durumunda, boş konut listesi güncelleştirilerek yukarıda belirtilen internet adresinde yayınlanacak olan boş lojmanlara ilişkin listelerin, İdarenizce panolara asmak suretiyle ilan edildiği tarihinden itibaren personele duyurulması hususunda gereğini arz ederim.

Lojman Taleplerine İlişkin Esaslar

İlimizde bulunan, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına tahsisli olup, öteden beri Maliye memur konutu olarak kullanılmakta iken boşalacak ve halen boş durumda olan Defterdarlığımız kontenjanındaki görev ve sıra tahsisli lojmanlar ile lojman talep eden personelin unvan bazında puanlama listesi,  Defterdarlığımız internet sitesi http://istanbul.defterdarligi.gov.tr adresinde İstanbul Defterdarlığı “Personelimize Duyurular” bölümünde boş lojman bulunması halinde güncelleştirilerek yayınlanmaktadır. Konuya ilişkin belirlenen esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir:

      – Boş lojmanımız bulunması durumunda, yıl içerisinde boş konut listesi yukarıda belirtilen internet adresinde yayınlanmaktadır.

      – Aynı şekilde ilan edilen boş lojmanlarımıza talep edilmesi durumunda belirtilen lojmanın müracaat eden personeller arasında (Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesini dikkate alınmak suretiyle) yapılacak puanlama neticesinde Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli” 9. Maddesinde belirtilen, Sıra Tahsisli Konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir.

      – Personel puan durumlarını da göz önünde bulundurarak, belirtilen tarihte yayınlanan boş konutlar listesinde hangi konutu talep ettiklerini her ilan duyurusuna ayrı ayrı yazılı olarak Personel Müdürlüğü’ne (Lojman Servisi) bildireceklerdir. Son müracaat tarihinden sonra gelen talepler ile talep edilen lojmanın açık adresi ve semti belirtilmeden yazılan genel talepler değerlendirme dışı tutulacaktır. Ayrıca boş konut listesinde yayınlanmayan adresler için yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

– Personelden yazılı olarak alınan talepler değerlendirmeye tabi tutulacak ve Yönetmelik uyarınca talep edenler arasında tercih sırasını gözeterek en yüksek puana sahip personel adına tahsis onayı hazırlanacak ve Komisyona sunulacaktır. Tahsis kararı, lojman tahsisi yapılan personele yazılı veya telefon ile duyurulacaktır. (Akabinde müracaat edenlerin puan durumu ve kimin adına Tahsis işlemin yapıldığı yukarıda belirtilen internet adresinde yayınlanacaktır.)

– Ayrıca, tahsis işleminden sonra İdare duyuruyu yapıp yapmamakta serbesttir.

-Talep edilmeyen veya yeni boşalan konutların listesi, İdarenin belirleyeceği ileri bir tarihte internet üzerinden yayınlanacaktır.

2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ UYARINCA

1. Tahsis türüne göre sıra tahsisli olarak ayırımı yapılmış olan Kamu Konutları, Defterdarlık Uzmanı, Mühendis, Uzman, Şef, VHKİ, Memur, Şoför, Güvenlik, Hizmetli kadrolarında görev yapan ve Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi ile başvuruda bulunan  personelin öncelikle hizmet süresi olmak üzere söz konusu talep beyannamesinde beyan ettiği bilgiler esas alınarak yapılan puanlamaya göre ve personelin sicil ve cezai durumu da göz önünde bulundurularak tahsis edilir.

2. Yönetmelikte belirtilen oturma süresince (5 Yıl) veya daha fazla süre konutta oturanlara (eşleri adına yapılmış olan tahsisten dolayı konutta oturanlar dahil), konut tahsis edilmez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

3. Lojmanda oturmakta olan personelimizden bazılarının lojmanda otuma sürelerini doldurdukları halde, çocuklarının okul durumu, mevsim şartları vb. mazeretler öne sürerek oturmakta oldukları lojmanları boşaltmadıkları ve bu durumun lojmanda oturmak için sıra bekleyen diğer personeli mağdur ettiği öteden beri bilinmektedir. Bu itibarla, personelimizin lojmanda oturma süresinin ne zaman sona ereceği kendisine oturma süresi sona ermeden önce yazılı olarak hatırlatılacak ve yazıda belirtilen süre dolduğu halde oturdukları lojmanı boşaltmayan personelimiz hakkında “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 22.08.2011 tarih ve 2011/2164 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinde; 33 üncü madde gereğince Konutta oturma süresini doldurduğu halde konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar geçecek süreler için tebligata gerek olmaksızın konutun tahliye edilmesi gereken tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işgaliye bedeli tahsil edilecek. Bu bedel, konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanacaktır.

4. Lojman  talep  beyannamesini  kasten  noksan  veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilmez.

Buna göre, bu yazımızın 15 Mart 2014 tarihi itibariyle, boş lojmanlarımızın bulunması durumunda, boş konut listesi güncelleştirilerek yukarıda belirtilen internet adresinde yayınlanacak olan boş lojmanlara ilişkin listelerin, İdarenizce panolara asmak suretiyle ilan edildiği tarihinden itibaren personele duyurulması hususunda gereğini arz ederim.

Lojman Taleplerine İlişkin Esaslar

İlimizde bulunan, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına tahsisli olup, öteden beri Maliye memur konutu olarak kullanılmakta iken boşalacak ve halen boş durumda olan Defterdarlığımız kontenjanındaki görev ve sıra tahsisli lojmanlar ile lojman talep eden personelin unvan bazında puanlama listesi,  Defterdarlığımız internet sitesi http://istanbul.defterdarligi.gov.tr adresinde İstanbul Defterdarlığı “Personelimize Duyurular” bölümünde boş lojman bulunması halinde güncelleştirilerek yayınlanmaktadır. Konuya ilişkin belirlenen esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir:

      – Boş lojmanımız bulunması durumunda, yıl içerisinde boş konut listesi yukarıda belirtilen internet adresinde yayınlanmaktadır.

      – Aynı şekilde ilan edilen boş lojmanlarımıza talep edilmesi durumunda belirtilen lojmanın müracaat eden personeller arasında (Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesini dikkate alınmak suretiyle) yapılacak puanlama neticesinde Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli” 9. Maddesinde belirtilen, Sıra Tahsisli Konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir.

      – Personel puan durumlarını da göz önünde bulundurarak, belirtilen tarihte yayınlanan boş konutlar listesinde hangi konutu talep ettiklerini her ilan duyurusuna ayrı ayrı yazılı olarak Personel Müdürlüğü’ne (Lojman Servisi) bildireceklerdir. Son müracaat tarihinden sonra gelen talepler ile talep edilen lojmanın açık adresi ve semti belirtilmeden yazılan genel talepler değerlendirme dışı tutulacaktır. Ayrıca boş konut listesinde yayınlanmayan adresler için yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

– Personelden yazılı olarak alınan talepler değerlendirmeye tabi tutulacak ve Yönetmelik uyarınca talep edenler arasında tercih sırasını gözeterek en yüksek puana sahip personel adına tahsis onayı hazırlanacak ve Komisyona sunulacaktır. Tahsis kararı, lojman tahsisi yapılan personele yazılı veya telefon ile duyurulacaktır. (Akabinde müracaat edenlerin puan durumu ve kimin adına Tahsis işlemin yapıldığı yukarıda belirtilen internet adresinde yayınlanacaktır.)

– Ayrıca, tahsis işleminden sonra İdare duyuruyu yapıp yapmamakta serbesttir.

-Talep edilmeyen veya yeni boşalan konutların listesi, İdarenin belirleyeceği ileri bir tarihte internet üzerinden yayınlanacaktır.

2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ UYARINCA

1. Tahsis türüne göre sıra tahsisli olarak ayırımı yapılmış olan Kamu Konutları, Defterdarlık Uzmanı, Mühendis, Uzman, Şef, VHKİ, Memur, Şoför, Güvenlik, Hizmetli kadrolarında görev yapan ve Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi ile başvuruda bulunan  personelin öncelikle hizmet süresi olmak üzere söz konusu talep beyannamesinde beyan ettiği bilgiler esas alınarak yapılan puanlamaya göre ve personelin sicil ve cezai durumu da göz önünde bulundurularak tahsis edilir.

2. Yönetmelikte belirtilen oturma süresince (5 Yıl) veya daha fazla süre konutta oturanlara (eşleri adına yapılmış olan tahsisten dolayı konutta oturanlar dahil), konut tahsis edilmez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

3. Lojmanda oturmakta olan personelimizden bazılarının lojmanda otuma sürelerini doldurdukları halde, çocuklarının okul durumu, mevsim şartları vb. mazeretler öne sürerek oturmakta oldukları lojmanları boşaltmadıkları ve bu durumun lojmanda oturmak için sıra bekleyen diğer personeli mağdur ettiği öteden beri bilinmektedir. Bu itibarla, personelimizin lojmanda oturma süresinin ne zaman sona ereceği kendisine oturma süresi sona ermeden önce yazılı olarak hatırlatılacak ve yazıda belirtilen süre dolduğu halde oturdukları lojmanı boşaltmayan personelimiz hakkında “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 22.08.2011 tarih ve 2011/2164 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinde; 33 üncü madde gereğince Konutta oturma süresini doldurduğu halde konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar geçecek süreler için tebligata gerek olmaksızın konutun tahliye edilmesi gereken tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işgaliye bedeli tahsil edilecek. Bu bedel, konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanacaktır.

4. Lojman  talep  beyannamesini  kasten  noksan  veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilmez.

Buna göre, bu yazımızın 15 Mart 2014 tarihi itibariyle, boş lojmanlarımızın bulunması durumunda, boş konut listesi güncelleştirilerek yukarıda belirtilen internet adresinde yayınlanacak olan boş lojmanlara ilişkin listelerin, İdarenizce panolara asmak suretiyle ilan edildiği tarihinden itibaren personele duyurulması hususunda gereğini arz ederim.